Tilsyn med kommunale og selvejende dagtilbud

Svendborg Kommune skal, jf. dagtilbudslovens § 5, stk. 1, føre et pædagogisk tilsyn med dagtilbud. Tilsynet skal undersøge og vurdere, om den pædagogiske praksis lever op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser og kommunale indsatsområder. Formålet med tilsynet er todelt. Tilsynet skal dels understøtte en løbende udvikling af den pædagogiske praksis i dagplejegrupper og børnehuse til gavn for børnene, dels identificere og følge op på eventuelle uhensigtsmæssige pædagogiske praksisser i dagplejegrupper og børnehuse.

I oktober 2020 besluttede Børne- og Ungeudvalget en justeret tilsynsmodel for kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune. Observationer og andre kvalitative data skal udgøre hovedelementet i det pædagogiske tilsyn. 

Øvrige elementer i det pædagogiske tilsyn i kommunale og selvejende dagtilbud udgør pædagogiske læreplaner, kommunale indsatsområder og forpligtende samarbejde. 

Forvaltningen skal føre tilsyn med at pædagogiske læreplaner udarbejdes, offentliggøres og justeres mindst hvert andet år. 

Børne- og Ungeudvalget skal mindst hvert andet år drøfte udviklingen på dagtilbudsområdet med afsæt i kommunens rammer for dagtilbud og politiske indsatsområder. 

Dagtilbudsledere og tværfaglige samarbejdspartnere arbejder i et forpligtende samarbejde med forvaltningen, og er forpligtiget til løbende at være opsøgende og reagerende i forhold til at understøtte den pædagogiske praksis.