Videregivelse af oplysninger til andre myndigheder

Ved videregivelse af personoplysninger eller andre fortrolige oplysninger til andre myndigheder skal der så vidt muligt indhentes skriftligt samtykke fra den person, som oplysningerne vedrører.

Samtykke skal indhentes uanset om personoplysningerne er fortrolige. Såfremt det ikke er muligt at indhente samtykke, kan videregivelse af personoplysninger evt. ske uden samtykke, såfremt det er i overensstemmelse med reglerne i persondatalovens §§ 6- 8. Eksempelvis kan videregivelse ske, såfremt videregivelse er nødvendig til varetagelse af en berettiget interesse, som klart overstiger hensynet til den person, som oplysningerne vedrører.

Vær opmærksom på, at det skriftlige samtykke skal indhentes fra forældremyndighedsindehaveren.
Det skal af samtykket fremgå, hvilke typer af oplysninger, der må videregives. Samtykket skal endvidere indeholde oplysninger om, hvem oplysningerne må videregives til og med hvilket formål.


Eksempler på oplysninger af ”rent private forhold”:
(De må som hovedregel ikke videregives til anden forvaltningsmyndighed)
Oplysninger om rent private forhold afslører særligt følsomme forhold i privatlivet. Det vil typisk være om race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige,
seksuelle og strafbare forhold. Det kan også være oplysninger om helbred, væsentlige sociale problemer og misbrug.


Eksempler

 • Familien har en særlig religiøs tilknytning.
 • Et nært familiemedlem lider af alvorlig sygdom.
 • Forældrene lever i et voldeligt forhold.
 • En af forældrene er eller har været fængslet.
 • Der er risiko for, at boligen går på tvangsauktion.
 • En af forældrene har et misbrug.


Undtagelser:
Oplysningerne kan - som undtagelse - videregives, hvis:
Forældrene har givet skriftligt samtykke,
”Værdispringsreglen” i Forvaltningsloven § 28 gælder, hvis du vurderer:

 • at hensynet til barnet vejer tungere end forældrenes interesser i at holde nogle oplysninger hemmelige.
 • at videregivelsen er et nødvendigt led i sagens behandling,
 • at det er en nødvendighed for, at der kan gennemføres tilsyns- eller kontrolopgaver.
 • det vurderes nødvendigt at anvende undtagelsesbestemmelsen i servicelovens § 49.a.
 • i SSD samarbejdet.
 • Kommunale myndigheder og politiet og anklagemyndigheden kan jævnfør Servicelovens indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedr. et barns eller en ungs personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig som led i forebyggelsen af overgreb mod børn og ung
 • Under behandling af en sag, hvor et børnehus benyttes jf. Servicelovens § 50 a, kan personalet i børnehuset, politiet og anklagemyndigheden og sundhedsmyndigheder, autoriserede sundhedspersoner og kommunale myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge efter reglerne i Servicelovens § 50 c, indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedr. barnets eller den unges personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling.


Det anbefales, at hvis værdispringsreglen anvendes, drøftes det forinden i De tværfaglige Grupper.


Eksempler på ”andre fortrolige oplysninger”:
Kan som udgangspunkt kun videregives hvis det er nødvendigt for arbejdet med barnet.

 • Hvem af forældrene har forældremyndigheden over barnet.
 • CPR-nummer på barn og forældre.
 • Der er sociale problemer i familien.
 • Der arbejdes på at anbringe barnet uden for hjemmet.
 • Forældre og børn er i familiebehandling.
 • Barnet modtager særlig støtte i dagtilbuddet.
 • Forældrene er ikke i stand til at støtte skolens arbejde med barnet.