Kan du nægte at videregive oplysninger?

Du kan nægte at give konkrete oplysninger og udlevere dokumenter om barnets forhold. Du kan også nægte at orientere om barnets deltagelse i generelle sociale aktiviteter, hvis du/I vurderer, det vil være til skade for barnet.

Forælderen har ret til at få en skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning. Forælderen kan klage til Statsforvaltningen over afgørelsen om, at de nægtes en orientering.

Statsforvaltningen kan i særlige tilfælde fratage den forælder, der ikke har forældremyndigheden, adgang til at få orientering om barnet. Det kan f.eks. ske, fordi den forælder, der har forældremyndigheden eller institutionen, beder om det. Afgørelsen har virkning fra det tidspunkt, skolen eller dagtilbuddet får Statsforvaltningens afgørelse.