Medarbejder - mistanke mod kollega om vold eller seksuelt overgreb

Det vigtige

 • Nedskriv mistanken
 • Henvend dig til din leder
 • Aftal videre forløb 

 

Fremgangsmåde ved mistanke mod medarbejder om vold eller seksuelt overgreb

 1. En medarbejder, der får kendskab til eller har en mistanke om seksuelt overgreb mod et barn, skal henvende sig til sin leder.
 2. Lederen skal omgående underrette fagchefen.
  Lederen vurderer sammen med fagchefen, om der er grundlag for at lave en politianmeldelse ift. mistanken.
 3. Hvis mistanken retter sig mod en leder, skal medarbejderen rette direkte henvendelse til fagchefen.
 4. Lederen vurderer, om der skal ske en orientering af de øvrige forældre som direkte forlængelse af en politianmeldelse / eller om det i første omgang er tilstrækkeligt at orientere forældrebestyrelsesformanden.
  Der kan evt. i samarbejde med politiet afholdes et anonymiseret orienteringsmøde for alle forældre med en forudgående skriftlig indkaldelse og med eventuel deltagelse af relevante faglige grupper fra Familieafdelingen.
 5. Opmærksomheden henledes dog på reglerne om tavshedspligt.
  Oplysninger om seksuelt overgreb m.v. er undergivet tavshedspligt og må derfor som udgangspunkt ikke videregives, jf. straffelovens § 152.
 6. Er forældrekredsen ”opskræmt”, kan en orientering af hele forældrekredsen eventuelt være legitimeret efter straffelovens § 152e efter en konkret vurdering, hvor fx mistankens karakter er et kardinalpunkt.
 7. Involverede forældre har ikke tavshedspligt i modsætning til forældre i forældrebestyrelser.
 8. Er der ikke grundlag for en politianmeldelse, foretages den videre ikke-politimæssige koordinering og behandling i et samarbejde med skole /dagtilbud.
 9. Efter et forløb med mistanke om seksuelle overgreb kan personalet have brug for støtte til at forholde sig til, hvad der er sket – og til det videre forløb.
  Fx kan en pædagogisk konsulent følge skolen /dagtilbuddet, og det kan være relevant, at alle involverede tilbydes en form for støtte, fx i form af fællesmøder, hvor problemstillinger og forløb kan drøftes.
 10. Man bør være opmærksom på, at det – uanset det retlige forløb af en sag – er nødvendigt, at personale tæt på barnet og familien følger op på barnets fortsatte ophold m.v. - og på samarbejdet med forældrene fremover.