Vedtægter for Svendborg Erhvervsråd

§1

Svendborg Erhvervsråd (SER) er oprettet ved aftale med Svendborg Byråd og repræsentanter for erhvervslivet i Svendborg Kommune.

§2

SER rådgiver kommunen på områder af betydning for erhvervslivet. Gennem sin rådgivning ønsker SER:

 • at koordinere og formidle erhvervsinteresser over for kommunen.
 • at være dagsordenssættende således, at erhvervslivets synspunkter synliggøres og tillægges den nødvendige vægt og prioritering.
 • at indgå i relevante formelle og uformelle samarbejder i kommunalt-, tværkommunalt- og Væksthusregi.

SER formidler til det lokale erhvervsliv kommunale overvejelser og beslutninger af betydning for den lokale erhvervsudvikling.

§3

Medlemmer af SER har tavshedspligt efter de for kommunalbestyrelsesmedlemmer gældende regler.

§4

SER består af følgende:

Fra Svendborg Kommune:

 • borgmesteren
 • formanden for Erhvervsudvalget

Formand eller højest placerede i følgende organisationer/grupper:

 • et medlem fra fremstillingsvirksomhederne (Industrien Sydfyn)
 • et medlem fra Dansk Industri
 • et medlem fra Dansk Byggeri Sydfyn
 • et medlem fra LO Sydfyn
 • et medlem fra erhvervsuddannelserne samt de videregående uddannelser, der peger mod den private sektor
 • et medlem fra Svendborg Erhvervsforum
 • et medlem fra Shopping Svendborg
 • et medlem fra Sydfyns Turistforening
 • et ”wild card” medlem fra SER’s årlige fokusområde

SER kan beslutte, at rådet suppleres med indtil to yderligere medlemmer.

§5

Ønsker kommunen eller en af organisationerne at udskifte deres repræsentant i SER, orienteres SER’s formand herom.

§6

SER vælger selv sin formand og næstformand.

SER træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

§7

SER holder møder efter behov, dog mindst én gang hvert kvartal. Mindst én gang årligt afholdes fællesmøde med kommunens erhvervsudvalg.

Forud for hvert møde udsender formanden forslag til dagsorden. Faste punkter på dagsordenen er status på kommunens erhvervsstrategi samt rådets fokusområder.

Beslutningsreferater godkendes formelt på førstkommende møde.

SER vælger årligt et eller flere fokusområder, som rådet i særlig grad vil koncentrere sig om.

SER lægger vægt på, at medlemmerne af deres bagland (kommune/organisation) tillægges mulighed for at prioritere rådets mødevirksomhed.

Medlemmerne af SER forpligter sig til løbende at holde deres medlemskreds underrettet om SER’s virke.

§8

Kommunens erhvervskontor varetager sekretariatsfunktionerne for SER.

Blandt disse funktioner er ajourføring af hjemmesiden. På hjemmesiden offentliggøres blandt andet rådets sammensætning samt de udsendte dagsordener og beslutningsreferater.

§9

SER har indstillingsret til erhvervsdirektøren vedr. ansættelse og afskedigelse af erhvervschef.

§10

SER’s vedtægter godkendes af Byrådet.

§11

Vedtægterne revideres, når det ønskes af et flertal af Byrådet og/eller af SER.