Styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægt

Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler

Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Svendborg Kommune fastsætter sammen med bilagene en række retningslinjer for skolens virke.

 

Disse retningslinjer indgår som et grundlæggende arbejdsredskab for skolebestyrelsesmedlemmer og skoleområdet, der har behov for et præcist og hurtigt overblik over gældende regler og bestemmelser fastsat af Byrådet og Børne- og Ungeudvalget i Svendborg Kommune.

 

Vedtægten angiver rammerne for skolebestyrelsens arbejde, fælles rådgivende organer og elevrådet – mens bilagene rammesætter den overordnede styring for skoleområdet, skolestrukturen, undervisningens ordning med videre.

 

Jævnfør Folkeskoleloven, § 41, fastsætter kommunalbestyrelsen, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

 

Folkeskoleloven, kapitel 6: Styrelsen af kommunens skolevæsen danner udgangspunkt for indholdet i nærværende dokument.

 

I et bilag til vedtægten optages alle de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet, bl.a. vedrørende skolestrukturen m.v.

 

Bilagene vil blive redigeret i takt med, at der kommer ændringer.

 

Denne vedtægt erstatter tidligere vedtægt af 20. juni 2014 og træder i kraft den 1. februar 2019.

Bilag
Styrelsesvedtægt
kapitel 1 - Skolebestyrelsen
Kapitel 2 - Skolebestyrelsens beføjelser
Kapitel 3 - Elevråd og Fælles rådgivende organer
Bilag 1 - Skolebestyrelsens sammensætning og valgregler
Bilag 2 - Skolestruktur
Bilag 3 - Skolestruktur i Svendborg Kommune pr. 1.8.2011
Bilag 4 - Besluttede politikker
Bilag 5 - Indskrivning til børnehaveklasse, optagelse i 1.-9. kl., principper for klassedannelse og frit skolevalg, optagelse i 10.kl.
Bilag 6 - Retningslinjer/ Rammebetingelser for arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordningerne
Bilag 7 - Undervisningens Organisering
Bilag 8 - Afkortning af skoledagens længde ved konvertering af understøttende undervisning til 2-voksen undervisning særlige indsatser m.m.
Bilag 9 - Valgfag
Bilag 10 - Idrætsskoler
Bilag 11 - Sportsklasser
Bilag 11a - Sciencelinjen
Bilag 12 - Undervisning i dansk som andetsprog
Bilag 13 - Sejl- og Friluftscentret Thurø
Bilag 14 - Svendborg Natur- og Miljøskole
Bilag 15 - Vindebyøre Lejrskole
Bilag 16 - Samarbejder mellem folkeskolen og lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv samt kunst-og kulturskoler
Bilag 17 - Samarbejder mellem folkeskolen, ungdomsskolen og musikskolen
Bilag 18 - Vilkår og rammer for Svendborg Kommunale Juniorklubs samarbejde med folkeskolerne
Bilag 19 - Principper for resursetildeling til skolerne
Bilag 20 - Principper for resursetildeling på SFO området: 0.-3. klasse
Bilag 21 - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Svendborg og Ærø
Bilag 22 - Progressionsrapport for Svendborg Kommunes skolevæsen
Bilag 23 - Befordring af elever
Bilag 24 - Hjemmeundervisning
Bilag 25 - Sygeundervisning
Bilag 26 - Elevers fravær fra undervisningen
Bilag 27 - Klager over mobning