Dansk som andet sprog (DSA)

Dansk som andetsprog i Svendborg Kommune

Dansk som andetsprog (DSA) er danskundervisning til tosprogede elever. Ved tosprogede elever forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk. Til og med dette skoleår er undervisningen i basisdansk foregået i modtageklasser, men den 26. maj 2020 besluttede byrådet at ændre strukturen på modtagelsesområdet på grund af faldende elevtal, sådan at modtagelsesklasserne nedlægges og nyankomne tosprogede elever fremover indskrives direkte på deres distriktsskole.

Overgangsordning

Skoleåret 2020-2021 vil være en overgangsordning, hvor der fortsat vil være en modtagelsesklasse på Ørkildskolen til elever på 1. til 6. klassetrin. Enkelte elever vil dog blive indskrevet direkte i deres almenklasse efter individuel vurdering. Disse elever vil modtage deres basisundervisning på hold eller enkeltvis.

På 7. til og med 10. klassetrin, vil der være direkte indskrivning. Dette vil gælde både i overgangsordningen og i den endelige ordning. Da det typisk er sent ankomne unge, vil der være tale om særligt tilrettelagte forløb. Undervisningen af disse elever varetages af et nyoprettet kommunalt DSA-team i samarbejde med skolens egne DSA-vejledere.

Endelig ordning

Fra skoleåret 2021-2022 vil alle nyankomne tosprogede elever blive indskrevet direkte på deres distriktsskole. Det vil sige, at alle skoler i Svendborg Kommune er medansvarlige for både basis- og supplerende undervisning af de tosprogede elever. Skolerne understøttes fremover af et kommunalt DSA-team, der vil udrede elevernes behov for sprogstøtte, oprette elevhandleplan, planlægge opstart og gennemførelse af basisundervisningen m.v. Det vil ske i tæt samarbejde med den/de lokale DSA-vejledere. Derudover vil DSA-teamet understøtte kompetenceudvikling ude på skolerne.

DSA teamet er ligeledes ansvarlig for igangsætning af basisundervisning for elever på 0. årgang.

Modtagelse og screening

Det gælder for både overgangsordning og endelig ordning, at alle nyankomne elever skal screenes af det centrale DSA-team, før basisundervisningen kan startes op.

Når en tosproget elev ønsker indskrivning på en folkeskole, skal skolen rette henvendelse til Dina Rosenkjær leder for logopæd- og DSA-området i PPR, på telefon 30107143.

Nyankomne flygtninge modtages i Svendborg Kommune via Jobcentret. Familier med børn og unge under 18 år henvises til Interkulturel Familiekonsulent i Interkulturelt Team. Interkulturelt Team og Det centrale DSA-Team samarbejder i forhold til opstart af elever med behov for dansk som andetsprog-støtte på skolerne.

Interkulturel Pædagog på skoleområdet understøtter en god modtagelse af eleven på skolen og det interkulturelle forældresamarbejde.