Tillæg til lokalplan for Tankefuld

Tillæg til lokalplan for Tankefuld

Offentliggørelse af forslag til lokalplan 609 – tillæg nr. 1, Tankefuld - for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Sofielund Skovvej i Tankefuld Nord.

Byrådets har den 25. juni 2019, (efter lov om planlægning) vedtaget at offentliggøre ovennævnte forslag.

Høringsperioden løber fra den 4. juli til den 29. august 2019.

Borgermøde

Der afholdes et borgermøde om planen i Bølgen, Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 1. sal.
den 19. august 2019 kl. 17:30 – 18:30

Kort om planen

Forslag til tillæg nr. 1 indeholder følgende ændringer ift. Lokalplan 609: 

  • Delområderne B4 og D2 undtages for bestemmelser om ”aktive” tage.
  • Der kan etableres hasselmushegn inden for område F.
  • § 10.8 ”forbud” mod kvæghold udgår, så der kan etableres kvæghold i Sofielund Skov til gavn for hasselmus. 
  • Stamvejen Sofielund Skovvej føres ind i delområde D2.
  • Der udlægges areal til at fortsætte Sofielund Skovvej til næste etape af Tankefuld.

Bemærkninger til lokalplanforslaget

Du kan sende dine bemærkninger via e-mail til plan@svendborg.dk eller pr. brev til Plan og Erhverv, Frederiksø 4a, 1. sal, 5700 Svendborg.

Husk at mærke din henvendelse ”Bemærkninger til Lokalplan 609 – tillæg nr. 1”.

Vi skal modtage dine bemærkninger senest den 29. august 2019.

Her kan du se lokalplanforslag 609 – tillæg nr. 1

  • Bilag nederst på siden
  • Svendborg Bibliotek og Borgerservice, Svinget 1, 5700 Svendborg Kommune
  • www.plansystem.dk

Miljøvurdering af planen

Lokalplanforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Svendborg Kommune har vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Afgørelsen med klagevejledning findes som bilag nederst på siden.

Lovgivning

Fra den 4.  juli 2019 må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Tillægget er udarbejdet med udgangspunkt i den reviderede planlov fra 2017 § 24 stk. 6, gældende for lokalplaner af mindre betydning. Ved lokalplaner af mindre betydning forstås ifølge lovens forarbejder bl.a. lokalplaner, som ikke medfører væsentlige ændringer i omgivelserne og kun er til brug for at supplere en eller et par bestemmelser.