Tilladelse til vandløbsregulering og pumpedrift

Afgørelse efter vandløbsloven – tilladelse til vandløbsregulering og pumpedrift på matrikel 1aa og 1x, Bjørnemose Hgd., Tved.

Svendborg Kommune giver tilladelse til vandløbsregulering og pumpedrift på matrikel 1aa og 1x, Bjørnemose Hgd., Tved.

Tilladelsen gives efter vandløbslovens §§ 17 og 38 og §§ 3 og 6 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Afgørelser efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klage skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr.

Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen.

For nærmere klagevejledning henvises der til afgørelsen.

Dokumenter: Se materiale nedenfor.

Offentliggjort: 3. juli 2024