Naturoplevelser

Tilladelse til vandindvinding og grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvinding

Svendborg Kommune har meddelt tilladelse til den inddirekte vandindvinding og grundvandssænkning der opstår, i forbindelse med en årlig indvinding af 30.000 m3 ler under grundvandsspejlet på del af matr.: 6a Stentrup By, Stenstrup, matr.: 2x og 1æ Stenstrup By, Stenstrup samt matr.: 1h Løjtved Hgd., Stenstrup.   

Der er meddelt tilladelse efter vandforsyningslovens §§ 20 og 26. Nærmere oplysninger kan ses i afgørelsen.

Klage vedrørende afgørelsen skal være modtaget senest den 16. marts 2021. Du skal klage digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.naevneneshus.dk.