Tilladelse til udskiftning af rør under to overkørsler over vandløbet Hammesbro Bæk

Svendborg Kommune har meddelt tilladelse til udskiftning af rør under to overkørsler over det offentlige vandløb Hammesbro Bæk. Overkørsel 1 forbinder matr.nr. 26e, Vejstrup By, Vejstrup og matr.nr. 42a Oure By, Oure. Overkørsel 2 forbinder matr.nr. 66c, Vejstrup By, Vejstrup og matr.nr. 42a Oure By, Oure.

Udskiftning af rør under en overkørsel kræver en tilladelse efter vandløbslovens §47, jf. §9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. Da det er vurderet, at projektet ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt at indhente udtalelse i sagen fra andre myndigheder m.v. eller foretage offentlig høring, jf. samme bekendtgørelses §17.

Der er samtidig truffet afgørelse i medfør af §21 i miljøvurderingsloven (VVM) om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Nærmere oplysninger kan ses i afgørelsen.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte sagsbehandleren på tlf. 21226496.

Klage vedrørende afgørelsen skal være modtaget senest den 12. marts 2021. Du skal klage digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.naevneneshus.dk.

Der er fastsat et klagegebyr på 900,- kr.