Tilladelse til kystbeskyttelse på Fredskovvej 10 og 10A, 5883 Oure

Tilladelse til kystbeskyttelse på Fredskovvej 10 og 10A, 5883 Oure

Svendborg Kommune har truffet afgørelse om tilladelse til kystbeskyttelse og afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Der er givet tilladelse til kystbeskyttelse i form af stenkastning og højvandsmur samt påbud om reducering af udbyggede høfder på matr.nre. 58a og 58b Oure By, Oure.

Nærmere oplysninger om projektet kan ses af afgørelsesbrevet og de vedlagte bilag.

Har du spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte sagsbehandleren på tlf. nr. 6223 3416.

Klagefristen på de to afgørelser er 3. oktober 2019, og evt. klage over afgørelserne skal ske digitalt via klageportalen på: naevneneshus.dk.