Tilladelse til krydsning af det offentlige vandløb Hørup Å med et fiberkabel langs Assensvej ved matr. nr. 10a, Rårud By, Kirkeby.

Svendborg Kommune har meddelt tilladelse til at krydse det offentlige vandløb Hørup Å med et fiberkabel langs Assensvej ved matr. nr. 10a, Rårud By, Kirkeby. Tilladelsen er givet til Stofa A/S.

Krydsningen af vandløbet kræver en tilladelse efter §9, stk. 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v., jf. vandløbsloven §47. Da det er vurderet, at sagen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt at indhente udtalelse i sagen fra andre myndigheder m.v. eller foretage offentlig høring, jf. samme bekendtgørelses §17. Der gives desuden tilladelse til at arbejdet kan iværksættes straks jf. §30

Der er samtidig truffet afgørelse i medfør af §21 i miljøvurderingsloven (VVM) om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Nærmere oplysninger kan ses i afgørelsen.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte sagsbehandleren på tlf. 21226496.

Klage vedrørende afgørelsen skal være modtaget senest den 18. august 2020. Du skal klage digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.naevneneshus.dk.

Der er fastsat et klagegebyr på 900,- kr.