Rørbro over Trappebækken

Tilladelse til forlængelse af rørbro over vandløbet Trappebækken på matr. 4a, Heldager By, Tved.

Svendborg Kommune har meddelt tilladelse til forlængelse af en eksisterende rørbro ved det offentlige vandløb Trappebækken på matr. 4a, Heldager By, Tved. Rørbroen er ejet af Henning Albert Mortensen, Heldagergårdsvej 1, 5700 Svendborg.

Forlængelsen af rørbroen kræver en tilladelse efter §9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering, jf. vandløbsloven §47.

Der er samtidig truffet afgørelse i medfør af §21 i miljøvurderingsloven (VVM) om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Nærmere oplysninger kan ses i afgørelsen. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte sagsbehandleren på tlf. 6223 3422.

Klage vedrørende afgørelsen skal være modtaget senest den 3. marts 2020. Du skal klage digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.naevneneshus.dk.

Der er fastsat et gebyr på 900,- kr.