Tilladelse til etablering af overkørsel over vandløbet Skellet på Tåsinge mellem matr. 6b Bjernemark By, Bregninge og matr. 4i Bregninge By, Bregninge

Svendborg Kommune har meddelt tilladelse til etablering af en overkørsel over det private vandløb Skellet mellem matr. 6b Bjernemark By, Bregninge og matr. 4i Bregninge By, Bregninge.

Etableringen af en overkørsel kræver en tilladelse efter §9, stk. 1 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v., jf. vandløbsloven §47. Da det er vurderet, at projektet ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt at indhente udtalelse i sagen fra andre myndigheder m.v. eller foretage offentlig høring, jf. samme bekendtgørelses §17.

Der er samtidig truffet afgørelse i medfør af §21 i miljøvurderingsloven (VVM) om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Nærmere oplysninger kan ses i afgørelsen.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte sagsbehandleren på tlf. 21226496.

Klage vedrørende afgørelsen skal være modtaget senest den 21. august 2020. Du skal klage digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.naevneneshus.dk.

Der er fastsat et klagegebyr på 900,- kr.