Tankefuldvej 54 (5700) Landzonetilladelse til 60 m² læskur samt lovliggørelse tilladelse til roundpen

Tankefuldvej 54 (5700) Landzonetilladelse til 60 m² læskur samt lovliggørelse tilladelse til roundpen

Svendborg Kommune har meddelt landzonetilladelse til 60 m² læskur samt lovliggørende tilladelse til roundpen med en diameter på 16m på ovenstående ejendom, som er beliggende på matr.nr. 13b Skovsbo By, Egense.             

Afgørelser efter planloven kan påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 900 kr.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden.

Dokumenter: Se afgørelsen nedenfor.

Offentliggjort d. 19-06-2019

Klagefrist til og med d. 17-07-2019