Sundbrovej 44 (5700) Landzonetilladelse til 2 læskure af 16 m²

Svendborg Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af 2 læskure på hver 16 m² på ovenstående ejendom, som er beliggende på matr.nr. 5o Bregninge By, Bregninge

Afgørelser efter planloven kan påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 900 kr.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden.

Dokumenter: Se afgørelsen nedenfor.

Offentliggjort d. 05-01-2021

Klagefrist til og med d. 02-02-2021