Strandvejen 25 (5882) - Landzonetilladelse til nybyggeri

Strandvejen 25 (5882) - Landzonetilladelse til nybyggeri

Svendborg Kommune har meddelt landzonetilladelse til nybyggeri på ovenstående ejendom, som er beliggende på matr.nr. 63-a, Vejstrup By, Vejstrup.             

Afgørelser efter planloven kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 900 kr.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden.

Dokumenter: Se afgørelsen nedenfor.

Offentliggjort d. 09-05-2019. 

Klagefrist til og med d. 06-06-2019.