Stenoddenvej 7 (5700) Landzonetilladelse til opførelse af 131 m2 enfamiliehus

Svendborg Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af 131 m2 enfamiliehus på ovenstående ejendom, som er beliggende på matr.nr. 8-g, Vemmenæs By, Bjerreby.             

Afgørelser efter planloven kan påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 900 kr.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden.

Dokumenter: Se afgørelsen nedenfor.

Offentliggjort d. 31. august 2020.

Klagefrist til og med d. 28. september 2020.