Sognevej 63, 5882 Vejstrup - afgørelse om forlængelse af maskinhal

Sognevej 63, 5882 Vejstrup - afgørelse om forlængelse af maskinhal

Svendborg Kommune har efter anmeldelse i henhold til § 10 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug truffet afgørelse om, at etablering af en tilbygning til en eksisterende maskinhal på ejendommen Sognevej 63, 5882 Vejstrup ikke kræver miljøgodkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b.  Afgørelsen kan ses nedenfor.

Ønsker du at klage over kommunens afgørelse, skal dette ske senest torsdag den 8. august 2019.

En evt. klage skal sendes via Klageportalen, som du finder via linket https://kpo.naevneneshus.dk. Klageportalen kan også tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med din NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Svendborg Kommune i Klageportalen. Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.