Sørup Kirkevej 31B, 5700 Svendborg, Landzonetilladelse til nyt maskinhus

Svendborg Kommune har meddelt landzonetilladelse til nyt 112 m2 maskinhus på ovenstående ejendom, som er beliggende på matr.nr. 2e, Sørup, Svendborg Jorder.             

Afgørelser efter planloven kan påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 900 kr.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden.

Dokumenter: Se afgørelsen nedenfor.

Offentliggjort d. 5. juli 2024

Klagefrist til og med d. 2. august 2024