Søndre Longvej 30, 5762 Vester Skerninge landzonetilladelse til nyt helårshus

Svendborg Kommune har meddelt landzonetilladelse til nyt helårshus på ovenstående ejendom, som er beliggende på matr.nr. 12d, V. Skerninge By, V. Skerninge.             

Afgørelser efter planloven kan påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 900 kr.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden.

Dokumenter: Se afgørelsen nedenfor.

Offentliggjort d. 15. maj 2024

Klagefrist til og med d. 12. juni 2024