Søndervej 201 (5700) Landzonetilladelse til indretning af beboelse i tidligere værksted

Svendborg Kommune har meddelt landzonetilladelse til indretning af beboelse i tidligere værksted på ovenstående ejendom, som er beliggende på matr.nr. 27-h, Thurø By, Thurø.         

Afgørelser efter planloven kan påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 900 kr.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden.

Dokumenter: Se afgørelsen nedenfor.

Offentliggjort d. 27. juli 2020.

Klagefrist til og med d. 24. august 2020.