Skovdongvej 19 (5881) - Boretilladelse

Svendborg Kommune har meddelt tilladelse til, at etablere en supplerende boring tilknyttet Skovdongvej 19, 5881 Skårup. Boringen ønskes tilknyttet det eksisterende anlæg til husdyrbruget på ejendommen, og den samlede indvinding øges ikke. Formålet med tilladelsen er at udføre og teste en borings egnethed til vandindvinding til supplering af den eksisterende boring på ejendommen, og gives for en tidsbegrænset periode på 1 år. Hvis boringen viser sig egnet til formåletstørrelse, skal der søges om endelig tilladelse.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 20. juli 2020, jf. klagevejledning i tilladelsen.

Der er samtidig med afgørelsen meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med projektet. Afgørelsen er vedlagt denne afgørelse som bilag.