Skovdongvej 12 (5881) - Miljøgodkendelse til midlertidig opbevaring af spildevandsslam

Svendborg Kommune har givet virksomheden HedeDanmark A/S miljøgodkendelse på adressen Skovdongvej 12, 5881 Skårup. Godkendelsen sker som følge af leje af eksisterende gyllebeholder til midlertidig oplagring af spildevandsslam.

Virksomheden har fremsendt en ansøgning, hvilket har dannet grundlag for denne miljøgodkendelse.

Virksomhedstypen er en bilag 2 virksomhed[1] med listepunkt K 212.

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens[2] bilag 2, punkt 11d, ”Områ-der til oplagring af slam fra rensningsanlæg”. Derfor er der truffet en VVM-screeningsafgørelse.

Klagevejledning

Miljøgodkendelse:

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og af landsdækkende foreninger og organisationer jf. miljøbeskyttelseslovens §91.

Klagen skal være skriftlig og skal sendes inden 4 uger efter at afgørelsen er offentligt meddelt. Det vil sige klagefristen er 26. oktober 2021.

Klagen skal sendes direkte til: Miljø- og Fødevareklagenævnet, via den digitale klageportal. Se nærmere på deres hjemmeside www.naeveneshus.dk.

VVM-screening:

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og af landsdækkende foreninger og organisationer jf. Miljøvurderingslovens § 49.

Klagen skal være skriftlig og skal sendes inden 4 uger efter at afgørelsen er offentligt meddelt. Det vil sige klagefristen er 26. oktober 2021.

Klagen sendes skriftligt til Svendborg Kommune via den digitale selvbetjening.

Hvis der er spørgsmål, kan de rettes til undertegnede.

Venlig hilsen

Christopher O’Sullivan

Civilingeniør

Dir. tlf. +4562233411

 

[1] Bek. 1394 af 21-06-2021 om godkendelse af listevirksomheder

[2] LBK nr. 973 af 25-06-2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)