Skårup Seminarium

Forudgående høring for ændring af kommuneplanen 

 • Igangsat af Teknik- og Erhvervsudvalget den 5. marts 2020.
 • Offentliggjort den 10. marts 2020.
 • Høringsfrist den 1. april 2020.

Baggrund

Svendborg Kommune har fået en henvendelse fra bygherre og ny ejer af ejendommen ved Skårup Seminarium, som ønsker at omdanne det gamle seminarie til seniorbofællesskab. Omdannelsen skal ske ved ombygning af den fredede hovedbygning og tidligere rektorbolig, samt ved opførelse af nyt byggeri.

Ændringen til boligområde med seniorbofællesskab kræver en ændring af kommuneplanen og efterfølgende udarbejdelse af lokalplan. Kommunen igangsætter hermed en forhøring om ny planlægning for området.

Området er omfattet af kulturmiljøet Skårup Seminarium og udgør en særlig fortælling i Skårup. For at understøtte kulturmiljøets værdier, har kommunen screenet området og udarbejdet principper og pejlemærker for nyt plangrundlag.

Teknik- og Erhvervsudvalget har på deres møde d. 5. marts besluttet følgende principper og pejlemærker for ny planlægning:

 • Kulturmiljøet skal understøttes ved at bevare hovedbygningen og friholde parken for bebyggelse.
 • Ny bebyggelse skal understøtte kulturmiljøet ved fortsat at lade hovedbygning og rektorbygning være de dominerende bygninger.
 • Ny bebyggelse skal opføres i slanke volumener og åbne sig mod parken.
 • Ny bebyggelse skal opføres i maks. 3 etager, som skal holde sig under hovedbygningens taghøjde og den skal udgøre mindre enheder.
 • Der skal sikres adgang til parken gennem den nye bebyggelse.
 • Ny bebyggelse ud mod Østergade skal harmonere med stationsbybygningerne på modsatte side af vejen.
 • Ny bebyggelse ud mod Vestergade skal tilpasses landsbygadens profil.
 • Ny bebyggelse skal opføres i materialer, der harmonerer med områdets materialer, mursten enten i blank mur eller pudsede.
 • Bebyggelsesprocenten må maks. være 30% for området.

Ændringer i kommuneplanen  

Området er i dag omfattet af kommuneplanramme 11.01.O2. 590, der fastlægger områdets anvendelse til offentlige formål i form af skole- børne og uddannelsesinstitutioner.  

En realisering af bygherres ønsker vil betyde, at kommuneplanrammen for området skal ændres til boligformål.    

Forudgående høring

Inden der ændres i kommuneplanen indkaldes der, jf. Planlovens § 23c, ideer og forslag til den kommende planlægning.  

Du kan sende dine ideer og forslag til og med 1. april 2020 til:

 • plan@svendborg.dk  
 • Svendborg Kommune, Plan og Erhverv, Frederiksø 4A, 5700 Svendborg

Det videre forløb

De indkomne ideer og forslag vurderes, hvorefter Svendborg Kommune forventer at udarbejde forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for området.

Planforslagene kommer i offentlig høring, hvor det vil være muligt at komme med bemærkninger til den konkrete planlægning. 

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte planlægger, Bitten Jakobsen på telefon 2499 5717