SIMAC og Nordre Kaj

Endelig vedtagelse af lokalplan 647

  • Endeligt vedtaget af Byrådet den 25. februar 2020
  • Offentliggjort den 12. marts 2020
  • Klagefristen er fire uger fra dato for offentliggørelse. 

Lokalplanen kan ses som bilag nederst på siden og på plandata.dk 

Lokalplan 647

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan indrettes med maritim uddannelsesinstitution, serviceerhverv og evt. parkeringshus med udgangspunkt i projektforslaget fra den afholdte arkitektkonkurrence.

Lokalplanen fastsætter, at der kan opføres op til 27.000 etagemeter fordelt på 4 byggefelter, inkl. de eksisterende bygninger på Hudes Plads. Derudover giver lokalplanen mulighed for at bygge i en maksimal højdekote på 28.0.

Formålet med lokalplanen er, at sikre:

  • At ny bebyggelse får en placering og arkitektonisk fremtræden, der bidrager til havnens identitet på Nordre Kaj som Maritimt kraftcenter for uddannelse og erhverv.
  • Offentlig tilgængelig promenade i en bredde af minimum 12 m langs med Nordre Kaj.
  • At etableringen af promenade, pladser og stræder mellem byg­ningerne danner ramme for et mangfoldigt byliv for alle.
  • At kulturhistoriske jernbanespor på den offentlige del af Nordre Kaj bevares og understøttes af materialer og belægninger.
  • At der er mulighed for at genåbne Kobberbækken.

Klagevejledning

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til her: Nævnenes Hus 

Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Svendborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Svendborg Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  Anmodningen sendes til: plan@svendborg.dk eller Svendborg Kommune, Plan og Erhverv, Frederiksø 4A, 5700 Svendborg.

Prøvelse ved domstolene 

Hvis du vil have kommunens eller Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.