SIMAC og Nordre Kaj

Offentliggørelse af forslag til lokalplan 647

 • Besluttet af Svendborg Byråd den 29. oktober 2019  
 • Offentliggjort den 31. oktober 2019
 • Høringsfrist den 2. januar 2020
 • Borgermøde den 16. dec. 2019

Planforslaget kan ses som bilag nederst på siden og på plandata.dk 

Alternativt ved henvendelse til

 • Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg
 • Plan og Udvikling, Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg  

Offentlig høring

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag kan du sende dem til: 

Høringssvarene skal modtages senest 2. januar 2020. Alle indkomne svar indgår i Byrådets endelige behandling af planen. 

Borgermøde

Der holdes et fælles borgermøde vedrørende planlægningen for SIMAC og Den Blå Kant d. 16. december 2019 kl. 19.00 til ca. 20.30.

Mødet holdes i Byrådssalen på Svendborg Rådhus, Ramsherred 5, 2. sal.    

Baggrund med planlægningen 

Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at flytte den maritime uddannelsesinstitution SIMAC fra Graaesvej til Nordre Kaj. Ønsket er i tråd med Svendborg Kommunes havneudviklingsplan fra 2014 - “Fremtidens Havn”.

I 2018 og 2019 har der været afholdt en arkitektkonkurrence med henblik på at fastlægge rammerne for det nye SIMAC og den omkringliggende bydel i en helhedsplan. Lokalplanen tager udgangspunkt i vinderforslaget, men omfatter geografisk kun en del af arealet for konkurrencen og helhedsplanen.

Forslag til lokalplan  

Lokalplanen har til formål at sikre, 

 • At ny bebyggelse får en placering og arkitektonisk fremtræden, der bidrager til havnens identitet på Nordre Kaj som Maritimt kraftcenter for uddannelse og erhverv.  
 • Offentlig promenade langs med Nordre Kaj. 
 • At etableringen af promenade, pladser og stræder danner ramme for et mangfoldigt byliv for alle.  
 • At kulturhistoriske jernbanespor på den offentlige del af Nordre Kaj bevares og understøttes af materialer og belægninger. 
 • At der er mulighed for at genåbne Kobberbækken.

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan indrettes med uddannelsesinstitution, serviceerhverv og evt. parkeringshus med udgangspunkt i projektforslaget fra den afholdte arkitektkonkurrence.

Lokalplanen fastsætter, at der kan opføres op til 27.000 etagemeter fordelt på 4 byggefelter, inkl. de eksisterende bygninger på Hudes Plads. Derudover giver lokalplanen mulighed for at bygge i en maksimal højdekote på 28.0

Miljøvurdering

Svendborg Kommune har foretaget en screening af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).   

Konklusionen på screeningen er, at planen ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en miljørapport.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet fire uger fra offentliggørelsen.  

Afgørelsen med klagevejledning kan ses som bilag nederst på siden.

Læs mere om klageregler og gebyrer på Nævnenes Hus 

Retsvirkninger af lokalplanforslag

I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte planlægger, Bitten Jakobsen på telefon 2499 5717.