Ramsherred 10

Offentliggørelse af forslag til lokalplan 651  

  • Besluttet af Teknik og Erhvervsudvalget d. 10. oktober 2019  
  • Offentliggjort den 7. november 2019
  • Høringsfrist den 8. december 2019

Planforslaget kan ses som bilag nederst på siden og på plandata.dk 

Alternativt ved henvendelse til:

  • Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg
  • Plan og Udvikling, Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg  

Offentlig høring

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag kan du sende dem til: 

Alle indkomne svar indgår i Teknik- og Erhvervsudvalgets endelige behandling af planen. 

Baggrund med planlægningen 

Ramsherred 10 blev oprindeligt opført som domicil for TV-Fyn, og blev anvendt til administration og tv-produktion. Senest har ejendommen været udlejet til Svendborg Kommune, som har anvendt bygningen til administration og jobcenter.

Ejendommen har hidtil været omfattet af lokalplan nr. 001.190, som begrænser anvendelsen til offentlige formål eller private formål som teater, borgerforening, museum, tv-station mv.

Ejer af Ramsherred 10, Barfoed Group, har derfor anmodet Svendborg Kommune om en ny lokalplan, som skal sikre mulighed for en bredere anvendelse af ejendommen i lighed med andre ejendomme i midtbyen.

Forslag til lokalplan  

I al væsentlighed sker der med lokalplanen alene en ændring af anvendelsesmulighederne for den eksisterende bebyggelse.

Planforslaget giver mulighed for, at ejendommen kan anvendes til bolig- og serviceerhverv – f.eks. fitnesscenter, café, restaurant, administration, butikker, liberale erhverv m.fl.

Planforslaget fastlægger en række bestemmelser, der regulerer omfang og placering af ny bebyggelse, hvilket svarer til eksisterende forhold, men med mulighed for at etablere et nyt indgangsparti mod ”gården” og mulighed for altaner på facader og tag.

Planforslaget sikrer, at der fortsat er portgennemgang på Ramsherred, samt adgang til teateret og Borgerforeningen via lokalplanområdet.  

Miljøvurdering

Svendborg Kommune har foretaget en screening af planforslagt i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).   

Konklusionen på screeningen er, at planen ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en miljørapport.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet fire uger fra offentliggørelsen.  

Afgørelsen med klagevejledning kan ses som bilag nederst på siden.

Læs mere om klageregler og gebyrer på Nævnenes Hus. 

Retsvirkninger af lokalplanforslag

I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte planlægger, Bitten Jakobsen på telefon 2499 5717