Fra affald til nye råstoffer

Fra affald til nye råstoffer

Borgerne i Svendborg Kommune skal sortere affaldet og tænke miljørigtigt

Der kommer flere affaldsspande i husene rundt om i Svendborg Kommune. Samtidig skal borgerne vænne sig til at sortere affaldet i højere grad, end de gør i dag.

Det er de to umiddelbare konsekvenser, når Svendborg Kommune næste år indfører en ny plan for husholdningsaffaldet i kommunen.

Vores husholdningsaffald skal ses som en ressource, som vi har en interesse i at genbruge på lige fod med andre energimaterialer.

 

Målsætningen er, at vi skal op og genanvende 50 pct. af husholdningsaffaldet inden 2022. Det når vi kun, ved at vi alle sammen bliver bedre til at sortere vores affald. Og det vil vi fra kommunens side gerne hjælpe til med, når vi indfører en anden måde at håndtere vores husholdningsaffald på. Samtidig håber vi, at det en måde, hvor vi får borgerne til at tænke mere miljørigtigt, siger Bruno Hansen, SF, formand for Natur- og Miljøudvalget.

Bruno Hansen er overbevist om, at borgerne er parate til at tænke mere miljørigtigt, når det handler om at genbruge husholdningsaffald.

Undersøgelser viser, at borgerne allerede har en positiv tilgang til at genbruge affald.

Vi kender det fra køkkenrullerne der er af genbrudspapir, fra metal der omsmeltes til nye produkter, kobberet der udskilles fra gamle ledninger som genbruges og køkkenaffaldet der komposteres og skaber nyt liv, siger Bruno Hansen.

Konkret betyder den nye affaldsordning i Svendborg Kommune, at alle husstande får to nye to-delte affaldsspande, som skal fyldes med affald.

I én spand afleveres organisk affald i et rum og restaffald i det andet rum. I den anden spand – kaldet Ressourcespanden - afleveres papir og pap i et rum og metal og glas i det andet rum.

 

 

Med den nye ordning forsvinder de kendte miljøstationer til indsamling af glas og papir, som står flere steder rundt om i kommunen. Samtidig er det planen, at der hele året vil ske tømning af affaldsbeholderen hver 14 dag.

 

Et andet nyt tiltag er, at Genbrugsbilen kommer på gaden. Det er afløseren for den nuværende storskralds-ordning.

Erfaringerne har vist, at borgerne ikke bruger storskralds-ordningen i et omfang, der giver mening, hverken miljømæssigt eller økonomisk. Derfor indfører vi Genbrugsbilen. Her kan borgerne selv bestille Genbrugsbilen et vist antal gange om året, når de har storskrald de vil have hentet , fortæller Bruno Hansen.

 

Plastaffald indsamles ved genbrugsbilen, og man kan stadig aflevere plastaffald på genbrugsstationerne. Det indsamlede plastaffald sendes til sortering og genanvendelse.

Efter planen skal det nye affaldssystem indføres i Svendborg Kommune omkring årsskiftet 2019-2020.

 

Yderligere information:

Bruno Hansen,
formand Natur- og Miljøudvalget,

Tlf: 41 44 45 05

 

FAKTA

DE NYE AFFALDSORDNINGER I SVENDBORG KOMMUNE.

 

Alle helårsboliger i Svendborg Kommune er omfattet, undtagen boliger på

Skarø, Drejø og Hjortø.

 

Ordning til indsamling af dagrenovation

1 spand – 240 l med skillerum

Et rum til organisk affald fra køkkenet (madrester, brød, grønt etc.)

Et rum til restaffald (det brændbare affald der ikke kan genanvendes, snavset papir, brugte

Bleer m.v.)

Spanden tømmes hver. 2. uge

Tømmes fra skel, med mulighed for tilkøb af standpladsafhentning, som i nuværende

ordning

Spanden leveres og vedligeholdes af Vand og Affald A/S. Der uddeles køkkenspand og poser til alle husstande, til indsamling af organisk affald Det bliver ikke længere muligt at vælge papirsæk, undtagen de steder hvor det ikke er fysisk

muligt at bruge en 240 l-spand

 

RESSORUCESPANDEN

1 spand – 240 l med skillerum

Et rum til papir og småt pap

Et rum til glas og metalemballage/småt metal

Tømmes hver 4. uge

Tømmes fra skel, med mulighed for tilkøb af standpladsafhentning, som i nuværende

ordning

Spanden leveres og vedligeholdes af Vand og Affald A/S

 

GENBRUGSBILEN

Borgeren bestiller afhentning telefonisk eller via hjemmeside

Afhentes ved skel, bl.a stort pap, plast, hårde hvidevarer, tøj, stort metal m.v.

Op til 12 afhentninger om året

Der udleveres plastkasser til farligt affald, til de kunder der ønsker det

Der kan maksimalt afhentes 150 kg. pr. husstand pr. gang

 

FRIVLLLIG ORDNING FOR HAVEAFFALD

Haveaffaldet indsamles i sække, bundter, gamle renovationsbeholdere (der er blevet i

overskud ved indførsel af den nye dagrenovationsordning)

Afhentes ved skel

Op til 12 afhentninger om året

Borgeren bestiller afhentning telefonisk eller via hjemmeside

Der kan maksimalt afhentes 10 ”enheder” pr. husstand pr. gang