Budgetforslag fra Socialdemokratiet,SF og Liste T

Budget 2016-19

TA’ FAT – men gør det med omtanke

Socialdemokraterne, SF og Liste T er enige om, at forudsætningerne for budget 2016 hviler på et skrøbeligt økonomisk fundament. Den stabile udvikling, vi har stået for i sidste periode, skal fortsættes. Vi ønsker at sikre grundlaget for en fortsat sund økonomisk udvikling, hvor servicen på kerneområderne fastholdes og udbygges i takt med de økonomiske muligheder. Den indsats ønsker vi at sikre gennem langsigtede og målrettede omstillinger, hvor en positiv medvirken og indsats fra kommunens ansatte skal prioriteres højt.

Vi ønsker at fastholde den økonomisk ansvarlige linje, der har betydet, at Svendborg Kommune gennem flere år ikke har oplevet pludselige og uplanlagte budgetreduktioner. Vi kan af samme grund ikke følge flertallets usikre rammebesparelser, som skaber en unødig vilkårlighed i, hvor og hvornår, der sker budgettilpasninger. Det stabile samarbejde, som de 3 grupper har stået i spidsen for i den tidligere byrådsperiode undergraves nu af usikre økonomiske tiltag fra såvel regeringen, som det lokale flertal.

For at medvirke til en stabil og forudsigelig økonomi ønsker vi ikke, at ændre på skattevilkårene for borgerne. Vi ønsker en investering i udvikling og mennesker til en fremtid som bliver mere tryg og skaber trivsel, samt en bæredygtig udvikling.

Der blev i sidste periode ligeledes skabt plads til udvikling af havnen, Tankefuld og bymidten. Vi vil fortsat investere i Svendborg for at skabe det fornødne grundlag for en kommune i udvikling. Vi ønsker, at de mange midler, der anvendes til udvikling mærkes i hele kommunen og ikke alene bynært.

 

Porten til Europa

Svendborg havn er i gang med omdannelse, der skal sikre et solidt grundlag for fremtidens erhverv, transport og turisme. Havnens værdier skal sikres og så skal der gives plads til erhvervs- og uddannelsesmuligheder. Fremtidsfabrikkens gunstige placering vil garantere nye netværksdannelser, såvel indenfor kommunens som på tværs af region Syddanmark. Vi ønsker, at understøtte de mange nye erhvervsinitiativer ved at gøre det attraktivt at færdes, bo og bruge de rekreative og kulturelle muligheder, der skabes gennem investeringer i havnen.

De rekreative formål fremmes gennem investeringer i det blå bånd, som giver mulighed for at færdes langs med havnearealerne. Vi ønsker at fastholde et transparent og åbent havnemiljø, der sikrer borgerne mulighed for frit at kunne be- og udnytte de mange åbne rum, som en fremtidig havneomdannelse skaber.

Grupperne er enige om, at indsatsen på erhvervsområdet skal styrkes. Tættere dialog og flere uddannelses- og praktikpladser skal garantere lavere ledighed – jobcenterets rolle er essentiel og samvirket med uddannelsesvejledere, uddannelsessteder og erhvervsliv sikres gennem en målrettet og aktiv beskæftigelsespolitik. Der ansættes 4 arbejdsmiljø-/jobkonsulenter, hvis opgave primært rettes mod kontanthjælpsmodtagere, som skal sikres tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi følger den strategi, som vi tidligere med succes har anvendt på familieområdet, hvor en styrket indsats med flere sagsbehandlere har været med til, at budgettet overholdes og der samtidig skabes et økonomisk råderum.

 

Klima og miljø

Indsatsen for at mindske energiforbruget i de kommunale bygninger og sikre en solid vedligeholdelsesstandard udbygges og skal sammen med udmøntningen af natur- og fritidluftsplanen give mulighed for en grønnere profil.

Vi ønsker, at vore skove fortsat skal drives ud fra et hensyn til skovenes rekreative værdi og mangfoldighed. Samtidig vil vi sikre skovrejsning og oprettelsen af mere udlæg til natur. Når der er mulighed for at investere i arealer skal der skaffes det nødvendige økonomiske råderum. Etableringen sker, som forudsat i kommuneplanen, hvor der arbejdes for at etablere mere sammenhængende naturområder, såkaldte ”grønne korridorer” i Svendborg Kommune. Vi afsætter en pulje på 2 mio. kr. til skovrejsning, sikring af grundvandet, andre grønne tiltag og vi har samtidig skaffet et økonomisk grundlag for at etablere det rekreative skovområde ved Sofielund.

 

Kultur

Vi ønsker at afsætte midler til forundersøgelse, arkitektkonkurrence og en 1. etape af et nyt hovedbibliotek i bynære omgivelser. Fremtidens bibliotek vil være et synligt og aktivt fyrtårn, som skal skabe plads til at videreudvikle det aktive kultur- og oplysningsliv, som Svendborg bibliotek er kendetegnet ved. Placeringen vil fremme mulighederne for en aktiv bymidte, der har et righoldigt tilbud om kulturelle muligheder, rekreative opholdsrum og fysisk aktivitet.

Vi vil samtidig åbne de sidste biblioteksfilialer, så det bliver muligt i alle områder at bruge biblioteket i de lyse timer af døgnet.

I budgettet afsættes en pulje til forundersøgelse af et muligt samvirke mellem kommunens teatervirksomhed. Vi ønsker inden næste valg, at der er truffet en beslutning om, hvordan der kan opnås synergi ved at samtænke de kulturelle institutioner under et tag. Ved at samle kulturelle fyrtårne i bymidten ønsker vi at styrke liv og detailhandel i det bynære område.

Boligudvikling

Vi ønsker at fastholde Tankefuld som et fremtidsrettet boudviklingsområde, men vil bidrage til, at der er alsidige bosætningsmuligheder, der svarer til efterspørgslen. Også de havnerelaterede boliger skal i løbet af perioden bringes i spil. Tankefuld sikres en bedre adgangsvej og skovprojektet i Sofielund kan bidrage til, at områdets grønne og rekreative funktion understreges.

For at sikre de nødvendige basale faciliteter i kommuneplanens områder ønsker vi at bidrage til udvikling i lokalområderne.

 

Børn og bevægelse

Børn i førskolealderen sikres aldersrelateret bevægelse og udskolingens elever får i overslagsårene mulighed for at koble sig på Svendborgprojektet. Det sikres gennem bevillinger til såvel timer, videreuddannelse af lærere samt etablering af de nødvendige fysiske faciliteter. Svendborgkurserne vil bidrage til, at læreren får de nødvendige færdigheder, der kan udfordre og styrke lysten til bevægelse i alle aldersgrupper.

folkeoplysningsudvalget har gentagne gange peget på nødvendige investeringer i fremtidens idrætsanlæg. Det sikres ved at fastholde en pulje på 5 mio. kr. i det kommende budget, ligesom der skabes mulighed for at udbygge og tilpasse skolernes faciliteter til fremtidens undervisning. Derfor ønsker parterne, at der udarbejdes en masterplan for skoleområdet, der sikrer at vi investerer i fremtidens skole på et forsvarligt grundlag. Vi afsætter derfor yderligere 3 mio. kr. hvert år til at udvikle det fysiske miljø på skolerne. Således vil der hvert år være 5 mio. kr. til ændringer af skolernes rammer.

Kommunens institutioner skal have mulighed for at ansætte det nødvendige personale ved barsel, så derfor ønsker vi at indføre en barselspulje på 0,3 mio. kr., der anvendes til at dække forskelle mellem barselssrefusion og de reelle udgifter til vikarer.

Vi vil gøre det attraktivt at være børnefamilie Svendborg, så sund mad, bevægelse igennem hele opvæksten og en normering, der ligger højt og vil gøre det attraktivt at bosætte sig i kommunen. Derfor ønsker vi heller ikke at udhule kvaliteten i vore pasningstilbud gennem tilskud til tomme pladser. Vi afsætter en pulje på 0,5 mio. kr., der i løbet af 2016-17 skal sikre en strukturel tilpasning af vore pasningstilbud. Vi er meget opmærksomme på, at det er vigtigt at fastholde pasningsmuligheder i alle nærområder.

 

En sund by i bevægelse

Strategien med fokus på udsatte gruppers livsstilsproblemer fastholdes og udbygges gennem videreførelse af allerede etablerede initiativer. Vi fastholder indsatsen for kronisk syge, en støtte-kontaktperson for unge sindslidende og en forhøjelse af tilskuddet til Mødrerådgivningens forebyggende indsats. Vi udbygger også med en mere målrettet indsats rettet mod de mange, der kommer fra sygehusene og har behov for genoptræning og fysisk udfordring. Vi ser ikke et sundhedshus i det foreslåede format som en kvalitativ forbedring af indsatsen over for kroniske patienter. Derfor ønsker vi ikke at afsætte midler til et kontorfællesskab. Vi er også her af den opfattelse, at nærhed og tilgængelighed er væsentlige parametre for at borgerne vil anvende de tilbud, der iværksættes for brugerne.

samtidig vil vi bidrage til, at naturen inddrages og bruges i bevægelsesmæssig øjemed. En samlet naturplanlægning skal sikre et grundlag for kommuneplanen, men også åbne muligheder for en øjeblikkelig indsats, der kan stimulere og motivere til øget bevægelse for alle aldre.

 

Et indholdsrigt ældreliv

Investeringer i en demensby skal fremme mulighederne for at styrke indsatsen, både gennem nye boformer, fastholdelse af kommunale kernekompetencer og visionære tiltag. Vi ønsker, at den forventede forøgelse af ældre demente aktivt imødegås ved at udvikle og nytænke pleje og indsats.

Vi har en stor gruppe aktive og levende ældre, der i vidt omfang bidrager til både egne, men også andres kulturelle og fysiske oplevleser. Vi vil med et øget fokus på det aktive ældreliv skabe mulighed for at omlægge indsatsen, så livskvalitet og livsglæde styrkes. Vi vil derfor fastholde en øget rehabiliteringsindsats, der viser sig at give bedre livskvalitet for borgeren, et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne, der kan medvirke til at frigøre resurser til nye tiltag. Vi vil fortsat udvikle på det aktive ældreliv, så fremtidens ældre kan varetage opgaver i og udenfor hjemmet.

Vi vil styrke indsatsen, så overgangen fra sygehusbehandling til hjemmepleje og genoptræning bliver stabil og målrettes den enkeltes behov.

 

Finansiering

Forligsparterne ønsker at fastholde det økonomiske fundament, der med succes har sikret Svendborg Kommune plads til omstillinger og nytænkning. Vi ønsker ikke, at medvirke til rammebesparelser, der skaber usikkerhed over længere tid og sluger tid og kræfter fra det borgerrettede arbejde.

Vi mener, det er forsvarligt at fastholde de bevilligede beløb i udligningsordninger og særtilskud på niveau med 2015, det sikrer et forsvarligt grundlag til at tilpasse udgifterne til de indtægter, vi forventer at kunne have i årene fremover. Vi har brug for at motiverede og aktive medarbejdere vil indgå positivt i de uomgængelige omstillinger, vi skal igennem. Det er derfor af afgørende betydning, at vi tilsikrer dem indflydelse og medansvar for de beslutninger, som indebærer ændringer i arbejdsgange og ansættelsesforhold.

Vores budgetforslag er fuldstændig renset for rammebesparelser. Gennem målrettede omlægninger af indsatsen opnås mindreudgifter i 2016 og frem. Tryghed og trivsel skabes ved at sikre overensstemmelse mellem de opgaver, der skal løses og de resurser, der er til rådighed.

_________________       _________________         ___________________

Bo Hansen (A)                    Bruno Hansen (F)               Arne Ebsen (T)

Socialdemokraterne           Socialistisk Folkeparti        Tværsocialistisk Liste