Orientering om offentliggørelse af forslag til nyt boligområde ved Eriksholmsvej på Thurø

Orientering om offentliggørelse af forslag til nyt boligområde ved Eriksholmsvej på Thurø

Teknik – og Erhvervsudvalget har d. 05.09.2019 vedtaget at igangsætte den offentlige høring af forslag til lokalplan 640 og kommuneplantillæg 2017.15, for et nyt boligområde ved Eriksholmsvej og Brovejen på Thurø.

 

Området blev medtaget i Kommuneplan 2017 – 2029 på baggrund af et ønske om at skabe mulighed for et mere varieret boligudbud på Thurø med alternative boligtyper som lejeboliger, andelsboliger og bofællesskaber.

 

Lokalplanområdet

 

Planlægningen giver mulighed for at etablere et boligområde med op til 60 boliger bestående af rækkehuse og etageboliger. Bebyggelsen kan opføres i maksimalt to etager med en maksimal bygningshøjde

på 8,5 meter. Der kan etableres faciliteter til fælles brug for områdets beboere som f.eks. fælleshus og andre fælles faciliteter.

 

Læs mere om principperne for planen, i vedhæftede forslag til lokalplan.

 

Kommuneplantillægget har til formål at give mulighed for etageboliger i to etager, samt mulighed for at udstykke mindre grundstørrelser på 200m2 for etageboliger og tæt-lav bebyggelse i 2 etager.

Formålet med mindre grundstørrelser er, at fællesarealerne i højere grad kan prioriteres frem for de private haver, hvilket imødekommer ønsket om at etablere et boligområde med fokus på fællesskaber. Kommuneplantillægget skal således sikre det planmæssige grundlag for at etablere forskellige boligtypologier samt mindre private grunde, så ønsket om en diversificeret beboersammensætning bedre kan imødekommes.

Fra den 10. september 2019 må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Offentlig høring

I forbindelse med den offentlige høring, fra d. 10. september til og med d. 8. oktober 2019, er det muligt at fremsende ændringsforslag eller indsigelse til forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, samt afgørelse om miljøvurdering.

Du kan sende dine ændringsforslag eller indsigelser via e-mail:

plan@svendborg.dk eller brev til:

Plan og Udvikling

Frederiksø 4A, 1.sal

5700 Svendborg.

 

Husk at mærke din henvendelse ”Lokalplan 640, Thurø”.

Ændringsforslag eller indsigelser skal være modtaget senest den 8. oktober 2019.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde mandag d. 23 september 2019 kl. 17 – 19 i Bergmannhus, Bergmannsvej 70, 5700 Svendborg.

Alle kan deltage, ingen tilmelding.

Miljøvurdering

Planerne er ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer blevet miljøscreenet. Svendborg Kommune har vurderet, at planerne ikke vil give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Der vil derfor ikke blive udarbejdet en miljørapport for yderligere miljøvurdering. Se vedhæftede afgørelse.

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over retlige spørgsmål. Du kan klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter planen er annonceret. Du klager via Klageportalen, som du finder et link på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800 hvis blot en af klagerne er en virksomhed eller en organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Anmodningen sendes til: Svendborg Kommune, Plan og Erhverv, Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg.

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis du vil have kommunens eller Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside.