Orientering om endelig vedtagelse af lokalplan 618

Orientering om endelig vedtagelse af lokalplan 618

Teknik – og erhvervsudvalget har den 5. september 2019 besluttet, at vedtage forslag til lokalplan 618, for et område til en vaskehal i et blandet bolig- og erhvervsformål ved Teglværksvej i Gudbjerg.

 

Lokalplanen omhandler et område på ca. 1.500 m², hvor der gives mulighed for at opføre en vaskehal med tilhørende manøvreplads, opmarchbane og op til 6 parkeringspladser.

Vaskehallen, der maksimalt kan opføres med en højde på 5 meter, orienteres mod Ørbækvej og får vejadgang fra Teglværksvej.

Opmarchbane til vaskehallen placeres nord for vaskehallen således, at der skabes størst mulig afstand til eksisterende og kommende boliger.

 

Forslag til lokalplan 618 har været i offentlig høring i 4 uger fra 20. juni til den 29. juli 2019. Der blev i forbindelse med den offentlige høring afholdt borgermøde d. 26. juni 2019 hos Dagli´Brugsen i Gudbjerg.

 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

 

På hjemmesiden www.naevneneshus.dk er der en vejledning til, hvordan du klager. Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt. Yderligere vejledning om gebyrordningen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside på www.naevneneshus.dk.

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til Svendborg Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

Du kan klage over afgørelser, der er truffet ud fra lov om planlægning, jf. lovens § 58. Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.  

 

Hvad kan du klage over?

Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over afgørelser, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller planbestemmelser eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler.

 

Det er Planklagenævnet, der vurderer, om den konkrete afgørelse er undergivet klageadgang.

 

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.