Ophævelse af skovbyggelinje ved Sofielundskoven

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at reducere skovbyggelinjen for matrikel 23b, Sørup, Svendborg Jorder inden for lokalplanområde 609, tillæg nr. 1, jf. naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.

Tillæg til lokalplan nr. 609 er endeligt vedtaget af Svendborg Byråd den 29. oktober 2019.

På matrikel 23b ligger der i dag en gammel landejendom, der har været brugt til spejderhytte i en årrække. Lokalplan 609 giver mulighed for i stedet, at opføre et fælleshus på grunden, til brug for den kommende boligbebyggelse Cottaslow syd for matr. 23b. Med ophævelsen af skovbyggelinjen er det nu muligt at opføre byggeriet af fælleshus uden dispensation for skovbyggelinjen.

Den nuværende og den ansøgte reducerede skovbyggelinje kan se i bilaget nederst på siden. 

Miljøstyrelsens afgørelse kan ligeledes ses via linket nederst på siden.