Omdannelse af Klosterplads og Frederiksgade

Omdannelse af Klosterplads og Frederiksgade

Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg 2017.21 og forslag til lokalplan nr. 649.

  • Besluttet af Svendborg Byråd den 17. september 2019 med nedenstående mindretalsudtalelse.
  • Offentliggjort den 19. september 2019
  • Høringsfrist til og med den 14. november 2019
  • Borgermøde den 24. oktober 2019

Venstre og Jens Munk (Løsgænger) afgiver følgende mindretalsudtalelse:

Venstre og Jens Munk (Løsgænger) stemmer imod, med den begrundelse, at det findes forkert at sende projektet i høring uden de skitser af et fladere vejforløb, som er blevet undladt i næsten et halvt år, som følge af dels manglende kendskab til politiets mail og dels på trods af parkeringsforligets intentioner.    

Planforslagene kan ses som bilag nederst på siden.

Alternativt ved personlig henvendelse til: 

  • Borgerservice, Svinget 1, 5700 Svendborg
  • Plan og Udvikling, Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg

Offentlig høring

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag kan du sende dem til: 

Alle indkomne svar indgår i Byrådets endelige behandling af planen. 

Borgermøde

Der holdes borgermøde den 24. oktober 2019 kl. 19:00-21:00

Mødet holdes på Fremtidsfabrikken, Frederiksgade 8, Kvægtorvet, 5700 Svendborg.

Formål og baggrund med planlægningen 

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at omdanne Klosterplads og Frederiksgade fra trafikrum til byrum. Omdannelsen af Klosterplads og Frederiksgade er et af de projekter, der indgår i områdefornyelsen Liv i Min By. Der er udarbejdet et projektforslag for omdannelsen, som ligger til grund for denne lokalplan.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at skabe en bedre sammenhæng mellem bymidte og havn, give mulighed for at gøre det lettere at færdes på tværs af byen, samt skabe rekreative byrum med mulighed for ophold undervejs. Det skal samtidig sikres, at de trafikale forhold i området tilgodeses og der skal dermed skabes en integreret løsning.  Omdannelsen skal være med til at styrke bylivet og trivslen i området.

Lokalplanen er endvidere med til at sikre en sammenhængende planlægning mellem det allerede gennemførte projekt ”Den Grønne Tråd” og de kommende projekter, som indgår i ”Blå Kant” omdannelse af havnefronten og Frederiksø.

Forslag til kommuneplantillæg  

Kommuneplantillægget omfatter et området i den centrale del af Svendborg bymidte ved Klosterplads, Klosterstræde, en lille del af Toldbodvej og Jernbanegade, samt Frederiksgade.

Kommuneplantillægget har til formål at udlægge området til offentlige formål i form af byrum. Dermed skabes der mulighed for at omdanne af Klosterplads og Frederiksgade fra trafikrum til byrum.

Omdannelsen af Klosterplads og Frederiksgade er et byrumsprojekt, der skal øge Svendborg bymidtes attraktion som dynamisk kultur- og handelscenter ved at binde by og havn bedre sammen. Målet er at gøre det lettere at færdes på tværs af byen og at skabe rekreative byrum og muligheder for ophold. Dette skal være med til at styrke bylivet og trivsel i området omkring stationen, samtidig med, at de trafikale behov tilgodeses.

Forslag til lokalplan  

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan omdannes fra trafikrum til byrum med udgangspunkt i projektforslag.

Lokalplanen indeholder udelukkende bestemmelser om udearealer og ingen bygningsbestemmelser og byggeretter udover trappeanlæg.

Miljøvurdering

Svendborg Kommune har foretaget en screening af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Konklusionen på screeningen er, at planerne ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en miljørapport.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet frem til og med den dato/måned/år

Afgørelsen med klagevejledning kan ses som bilag nederst på siden.

Læs mere om klageregler og gebyrer på Nævnenes Hus (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/)

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte planlægger, Heidi Hauschild Jensen på telefon 30175059.