Offentliggørelse af vedtagne Natura 2000-handleplaner 2022-2027 samt 2022-2033

Svendborg Kommune har vedtaget Natura 2000-handleplaner 2022-2027 for følgende Natura 2000-områder:

  • Søer ved Tårup og Klintholm
  • Sydfynske Øhav
  • Rødme Svinehaver

 

Samt Natura 2000-handleplan 2022-2033 for følgende Natura 2000-område:

  • Skove og søer syd for Brahetrolleborg

 

Natura 2000-handleplanerne beskriver hvordan statens overordnede Natura 2000-planer for områderne vil blive gennemført og hvordan interessenterne inddrages. Desuden redegøres der for den gennemførte indsats for perioden 2016-2021.

Handleplanerne med tilhørende bilag samt hvidbøger og høringssvar kan ses nedenfor under bilag.

De vedtagne Natura 2000-handleplaner kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes via Klageportalen, som du finder på https://naevneneshus.dk/

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden.

 

Dokumenter: Se Natura 2000-handleplanerne med tilhørende bilag samt hvidbøger og høringssvar herunder.

Offentliggjort den 3. juli 2024.

Klagefrist til og med den 31. juli 2024.