Nyt indgangsparti til Hotel Svendborg

Nyt indgangsparti til Hotel Svendborg

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2017.18 og tillæg nr. 1 til lokalplan 001.319

  • Endeligt vedtaget af Byrådet den 25. juni 2019
  • Offentliggjort den 3. juli 2019
  • Klagefrist til og med den 31. juli 2019

Planerne er vedtaget med følgende mindretalsudtalelse: "Liste Ø var imod, idet man ikke støtter hotellets udvidelsesplaner på Centrumpladsen".

Planerne kan ses som bilag nederst på siden og på plandata.dk 

Alternativt ved personlig henvendelse til Borgerservice, Svinget 1, 5700 Svendborg

Kommuneplantillægget

Udvidelsen af hotellet ud på Centrumpladsen har krævet et tillæg til kommuneplan 2017-2029. Det skyldes, at udvidelsen af hotellet rækker ind i kommuneplanrammen for Centrumpladsen, der er udlagt til offentlige formål i form af byrum. Der er således udarbejdet et tillæg, som udvider kommuneplanens ramme for hotelvirksomhed og tilsvarende reducerer rammen for offentligt byrum.

Lokalplantillægget

Lokalplantillægget giver mulighed for at opføre en tilbygning til hotellet på knap 150 m2 i én etage.

Lokalplantillægget fastlægger bestemmelser om materialevalg og skiltning i tilknytning til tilbygningen.

Herudover indeholder lokalplantillægget bestemmelser om, at belægningen foran tilbygningen skal være den samme som på resten af centrumpladsen, samt at der minimum skal være en 5 m bred passage mellem tilbygningen og den runde parkeringsplads til fri færdsel.

Retsvirkninger

Når lokalplanen er offentlig bekendtgjort, må der ikke - retligt eller faktisk - etableres forhold inden for lokalplanområdet, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, jf. Planlovens § 18. Lovlig udnyttelse af eksisterende ejendomme kan dog fortsætte uændret.

En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, og Byrådet og grundejere i området er således ikke forpligtet til at realisere lokalplanen.

Klagevejledning 

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at planerne er offentligt bekendtgjort.   

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til her: Klageportalen

Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Svendborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Svendborg Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  Anmodningen sendes til: plan@svendborg.dk eller Svendborg Kommune, Plan og Erhverv, Frederiksø 4A, 5700 Svendborg.

Prøvelse ved domstolene 

Hvis du vil have kommunens eller Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.