Kobberbæk

Vandråd i Det Sydfynske Øhav

Med udgangspunkt i Aftale om fødevare- og landbrugspakke 2015 skal der ske en kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021. Ifølge ændring af lov om vandplanlægning, der trådte i kraft den 28. december 2016 samt udkast til tilhørende bekendtgørelse skal kommunerne under eventuel inddragelse af lokale vandråd bidrage til denne kvalificering.

Initiativet til oprettelse af vandråd skal dog komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem af et vandråd. Følgende organisationer eller foreninger kan anmode om oprettelse af et vandråd:

  • Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
  • Lokale foreninger og organisationer, hvis formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand

Hver organisation eller forening kan indstille ét medlem og én suppleant pr. vandråd.

Vandrådet kan højest bestå af 20 medlemmer og der skal tilstræbes en ligelig repræsentation af forskellige interesser i forbindelse med vandplanlægning.

Anmodning om oprettelse af et vandråd skal sendes til kommunen senest onsdag den 22. marts 2017

Anmodning om oprettelse af vandråd kan ske til Svendborg Kommune på e-mail:  terkel.broe.christensen@svendborg.dk med tydelig angivelse af, hvilket hovedvandopland vandrådet ønskes oprettet i samt navn på indstillet medlem og suppleant.

Sekretariatskommunen træffer i samarbejde med de øvrige kommuner i hovedvandoplandet beslutning om, hvem der kan være medlem af vandrådet i tilfælde af, at der er anmeldt mere end 20 medlemmer eller der ikke er en ligelig repræsentation af interesser. Vandrådets oprettelse og medlemmer vil efterfølgende blive annonceret på Svendborg Kommunes hjemmeside.

Sekretariatskommunen skal oprette vandrådet senest den 20. april 2017.