Tørvelong 3, matrikel 8l, Egebjerg By, Kirkeby

Svendborg Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af en parkeringsplads på ovenstående ejendom, som er beliggende på matr. nr. 8l, Egebjerg By, Kirkeby

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Byg, Plan og Erhverv, tlf. 62 23 33 33.

Afgørelsen efter planloven kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes til Byg, Plan og Erhverv, Ramsherred 5, 5700 Svendborg eller gerne digitalt til byg@svendborg.dk. Vi videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 500 kr.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden