vandløb afgørelse

Tilladelse til etablering af udløb fra regnvandsbassin i Kobberbækken

Svendborg Kommune har meddelt tilladelse til etablering af nyt regnvandsbassin med udløb til det offentlige vandløb ”Kobberbækken” på matr. 99c, Svendborg Markjorder og 16p, Tved By, Tved. Begge matrikler ejes af Svendborg Spildevand A/S.

Etablering af udløb i vandløbet samt bundsikring kræver en tilladelse efter § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering, jf. vandløbslovens §17.

Der er samtidig efter planloven truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt og dermed ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet (VVM).

Der er truffet afgørelse efter Naturbeskyttelsesloven, om dispensation til gennemførelse af projektet i Kobberbækken som er et beskyttet vandløb efter naturbeskyttelsesloven.

Nærmere oplysninger kan ses i afgørelsen. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte sagsbehandleren på tlf. 6223 3422.

Klager vedrørende afgørelsen skal være modtaget senest 19. januar 2015. Du kan klage digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via borger.dk eller virk.dk. Du kan også sende din klage pr. e-mail til Svendborg Kommune til kulturogplan@svendborg.dk Kommunen vil herefter indtaste klagen i Klageportalen og derved sende den til Natur- og Miljøklagenævnet.

Der er fastsat et klagegebyr på 500 kr.