Klokkefrø

Klintholm. Vandhul til klokkefrøer.

Svendborg Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af vandhul til klokkefrøer ved Klintholm.

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Natur og Klima, tlf. 30175434.

Afgørelsen efter planloven kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes til Natur og Klima, Svendborgvej 135 eller gerne digitalt til keu@svendborg.dk. Vi videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 500 kr.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden

Dokumenter

Se afgørelsen nedenfor

Offentliggjort den 14. oktober 2014
Klagefrist til og med den 11. november 2014