Forslag til kommuneplantillæg 2013.10 og lokalplanforslag 590 for ejendommen Ørbækvej 42

Forslag til kommuneplantillæg 2013.10 og lokalplanforslag 590 for ejendommen Ørbækvej 42

Forslag til kommuneplantillæg 2013.10 og lokalplanforslag 590 for ejendommen Ørbækvej 42

Svendborg Byråd har den 28. oktober 2014 (efter Lov om Planlægning) vedtaget at offentliggøre lokalplanforslag 590 og forslag til kommuneplantillæg 2013.10.

Høringsfrist 29. oktober 2014 til og med den 2. januar 2015.

Lokalplanens baggrund

Lokalplanen er udarbejdet for at skabe bedre muligheder for udlejning af ejendommen ved at åbne op for nye anvendelsesmuligheder for ejendommen. Ejendommen, der er opført i 1975, har tidligere huset en Faktabutik og en bankfilial. Bygningen har nu gennem en længere periode stået delvis tom. Ejeren har efterspurgt mulighed for aktiviteter, som den gældende byplanvedtægt 24-1968 ikke giver mulighed for.

Kommunen har derfor igangsat en lokalplanlægning for området.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger i Østre Bydel og grænser op til Ørbækvej. Området består af en ejendom, matr. nr. 118-h Svendborg Markjorder, på i alt 7494 m². To af lejemålene på henholdsvis 200 og 762 m² står ledige, mens den resterende del af bygningen huser kommunens områdekontor for hjemmepleje øst samt et familiecenter.

I områdets nordvestlige hjørne er udlagt et mindre areal med læskur, bænke og beplantning som brugerstyret opholdssted under Social og Sundhed. I områdets sydøstlige del anvendes et areal til legeplads for en børnehave, der grænser til området.
En meget stor del af ejendommen er befæstet og anvendes til vej, parkering, gang- og kørearealer.

Lokalplanområdet grænser mod nord op til Svendborg Andelsboligforenings etagebebyggelse, Byparken, hvor der er ca. 800 lejligheder, der inden for de seneste år er nyrenoverede. Mod øst grænser området mod garager, en varmecentral og daginstitutioner. Mod syd findes ældreboliger og et mødrehus.

Lokalplanens formål og indhold

Formålet med lokalplanen er at sikre at området fremover kan anvendes til serviceerhverv. Det kan f.eks. være privat og offentlig service, herunder sundhedshus og lignende, administration, restauration, liberale erhverv, undervisning, værksted samt mindre lagervirksomhed herunder depotrum. Herudover kan tillades kollektive anlæg, institutioner og kulturfunktioner.

Du kan se lokalplanen og kommuneplantillægget på www.plansystem.dk

Ændringsforslag eller indsigelse

Du kan sende dine ændringsforslag eller indsigelser via e-mail : plan@svendborg.dk eller brev til Byg, Plan og Erhverv, Ramsherred 5, 5700 Svendborg. Husk mrkt.  ”Lokalplan 590 - Ørbækvej”. Ændringsforslag eller indsigelser skal være modtaget af Svendborg Kommune senest den 2. januar 2015.

Miljøvurdering

Planerne er ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer blevet miljøscreenet. Vi har vurderet, at planerne ikke vil give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Der vil derfor ikke blive udarbejdet en miljørapport for yderligere miljøvurdering. Nævnte afgørelse kan skriftligt påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal sendes til første instans, som har truffet afgørelsen, her:

Svendborg Kommune

Ramsherred 5

5700 Svendborg

- eller på e-mail plan@svendborg.dk,

inden 4 uger fra bekendtgørelsen på kommunens hjemmeside eller indbringes for domstolene inden 6 måneder. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at der indbetales et gebyr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnet hjemmeside www.nmkn.dk.

Du er velkommen til at ringe til sagsbehandler Nina Lindbjerg på tlf. 62 23 30 56