kortudsnit af areal ved Nordre Havnevej og Østre Havnevej

Nedlæggelse af del af offentligt vejareal ved Nordre Havnevej og Østre Havnevej

Området ved Nordre Kajgade, Østrehavnevej og Nordre Havnevej er omfattet af lokalplan 647 for SIMAC og Nordre Kaj, som trådte i kraft i 2020. Formålet med lokalplanen er bl.a. at sikre mulighed for at flytte den maritime uddannelsesinstitution SIMAC til Nordre Kaj.

I lokalplanen udlægges et område (delområde B) til offentlige formål i form af maritim uddannelsesinstitution.

For at virkeliggøre formålet i lokalplanen er der et ønske om at sælge et areal, tilsvarende det udlagte område, til SIMAC.

Det pågældende område omfatter bl.a. nogle offentlige vejarealer, herunder dele af Nordre Kajgade og Østre Havnevej. En ændret anvendelse af vejarealerne vil kræve en nedlæggelse efter vejlovens bestemmelser.

Svendborg Kommune planlægger derfor at nedlægge dele af de offentlige vejarealer, der omfatter vejlitra ”q”, ”p”, ”n” og ”o” Svendborg Markjorder, da arealerne skal bruges som byggefelt til uddannelsesinstitutionen SIMAC. Offentliggørelse af nedlæggelsen af vejlitra ”p”, ”n”, og ”o” er foretaget separat i perioden 27. maj til 23. juli 2020, mens nedlæggelsen af vejlitra ”q” har afventet færdiggørelse af et vejprojekt for rundkørslen mellem Nordre Havnevej og Østre Havnevej.

Nedlæggelsen af vejlitra ”q” omfatter i alt ca. 251 m² og er angivet med blå på det vedlagte kortbilag.

Vejarealet, der ønskes nedlagt, tjener i dag som en del af rundkørslen mellem Nordre Havnevej og Østre Havnevej, men bliver overflødiggjort ved en ombygning af rundkørslen. Rundkørslen mellem Nordre Havnevej og Østre Havnevej er planlagt ombygget således at Østre Havnevej fremtidigt udgør et sving med Norde Havnevej tilsluttet som sidevej. Vejprojektet fremgår af vedhæftede kortbilag og er planlagt udført i efteråret 2020. Vejarealet, der ønskes nedlagt, påtænkes nedlagt med et vilkår om at arealet fortsat anvendes som færdselsareal til ombygningen af rundkørslen er gennemført.

Nedlæggelsen foretages i henhold til vejlovens §§ 15 og 124. I den forbindelse skal Svendborg Kommune give eventuelle grundejere en frist på mindst 8 uger til at fremsætte krav om, at vejen skal opretholdes. Kravet kan fremsættes, hvis vejarealet er af vigtighed for en ejendom.

Kravet skal indsendes på mail til TI@svendborg.dk eller pr. brev til Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Svarfrist er fredag den 28. august 2020.

Svendborg Kommune kan afvise et krav. Sker det, kan grundejeren kræve, at Svendborg Kommune skal indbringe afgørelsen for taksationsmyndigheden. Grundejeren skal kræve dette inden 4 uger efter, at grundejeren har modtaget Svendborg Kommunes afgørelse.