Afgørelse

VVM-tilladelse om forlængelse af Johs. Jørgensensvej, Svendborg

Svendborg Kommune har meddelt en VVM-tilladelse til at forlænge Johs. Jørgensensvej langs Sofielundskoven frem til Sofielund Skovvej. Grundlaget for afgørelsen er kommuneplantillæg 5.28 "Nye veje vest for Svendborg By" med tilhørende VVM-redegørelse og lokalplan nr. 540 for Sofielund, Tankefuld Nord.

Der er i VVM-tilladelsen bla. stillet vilkår til beskyttelse af hasselmus, padder og flagermus og disse arters levesteder i området. Det indebærer bla., at der skal etableres nye hegn, paddetunneler mv. De samlede vilkår og begrundelse for disse fremgår af afgørelsen. 

Ønsker du at klage over kommunens afgørelse skal dette ske senest onsdag den 13. april 2016.

Du kan klage digitalt til Natur- og Miljøklagenævnet via deres Klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, eller via Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Du logger på Klageportalen med din NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.