Vandløbsrestaurering i Syltemae Å ved Vester Mølle

Vandløb

Vandløbsrestaurering i Syltemae Å ved Vester Mølle

Svendborg Kommune har truffet afgørelse om tilladelse til vandløbsrestaureringsprojekt i Syltemae Å i henhold til vandløbslovens § 37.

Vandløbsrestaureringen i Syltemae Å er en del af statens vandplansindsatser om fjernelse af spærringer i vandløb.

Nærmere oplysninger kan ses i afgørelsesbrevet samt vedlagte bilag.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte sagsbehandleren på tlf. 6223 3422.

Klagefristen på afgørelsen er 30. januar 2019 og evt. klage over afgørelsen skal ske digitalt via klageportalen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk