Spildevand

Tilladelse til regnbetinget udløb ved Kirkeby Sand

Vandområdeplanerne stiller krav om at der skal udføres en indsats over for overløbet ved regnbetingede udløb fra fællesspildevandsledningen ved Kirkeby Sand 8.

Tilladelsen gives hermed til eksisterende anlæg.

Spørgsmål til afgørelsen kan stilles til sagsbehandleren, tlf. 62 23 34 17 eller på vand@svendborg.dk.

Klagefrist på afgørelsen er senest den 16. januar 2019 og evt. klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet på deres hjemmeside: www.naevneneshus.dk