Tilladelse til etablering af bro over Hammesbro Bæk ved Oure Skolerne

Tilladelse til etablering af bro over Hammesbro Bæk ved Oure Skolerne

Svendborg Kommune har meddelt tilladelse til etablering af bro over Hammesbro Bæk ved Oure Skolerne mellem matr. nr. 48g, Oure By, Oure og matr. nr. 13a, Vejstrup By, Vejstrup.

Der er meddelt tilladelse efter vandløbslovens §47, jf. §9, stk. i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Der er samtidigt truffet afgørelse i medfør af §21 i miljøvurderingsloven (VVM) om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Nærmere oplysninger kan ses i afgørelsen. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte sagsbehandleren på tlf. 6223 3426.

Klager vedrørende afgørelsen skal være modtaget senest den 4. januar 2019. Du skal klage digitalt via klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk

Der er fastsat et gebyr på 900. kr.