Vandindvinding

Strandvejen 38, 5882 Vejstrup - Tilladelse til vandindvinding

Svendborg Kommune har meddelt tilladelse til udvidelse af vandindvinding til vanding af æbleplantage på Strandvejen 38, 5882 . Vandindvindingstilladelsen gives på 8.000 m3 årligt. Vandindvindingens formål er drypvanding. Tilladelsen gives for en tidsbegrænset periode på 15 år med udløb september 2031.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet frem til og med den 30. september 2016, jf. klagevejledning i tilladelsen.

Der er samtidig med tilladelsen meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med projektet. Afgørelsen er vedlagt denne afgørelse som bilag.