dispensation husdyrbrug

Oluf Rings Vej 18, 5881 Skårup

Svendborg Kommune har efter husdyrgødningsbekendtgørelsens §6 stk. 4 meddelt dispensation fra afstandskrav til naboskel. Det betyder, at der må etableres 2 læskure indenfor 30m til de tilstødende matriklers skel.

Ønsker du at klage over kommunes afgørelse skal dette ske senest onsdag d. 18. oktober 2017.

Du kan klage digitalt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du kan finde på www.borger.dk og www.virk.dk eller via klagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Du logger på Klageportalen med din NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgændelig for myndigheden i Klageportalen. Du kan finde vejledning i brugen af klageportalen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside