Miljøtilladelse til husdyrproduktion på Vestervej 12, 5935 Bagenkop

Miljøtilladelse til husdyrproduktion på Vestervej 12, 5935 Bagenkop

Svendborg Kommune har givet en miljøtilladelse til husdyrbruget på Vestervej 12, 5935 Bagenkop (se selve miljøtilladelsen nedenfor).

Der meddelelse tilladelse til et dyrehold på i alt 74,9 dyreenheder, fordelt på 51 ammekøer, 20 småkalve, 30 tyrekalve, 30 ungtyre, 46 opdræt og 5 heste.

Der etableres ikke nye bygninger i forbindelse med ændringen af husdyrproduktionen. Den eksisterende stald ændres til en dybstrøelsesstald. Der er i øjeblikket allerede en produktion af ammekvæg og heste på ejendommen.

Svendborg Kommune har vurderet, at udvidelsen og ændringen af dyreholdet og selve anlægget, der omfatter stald og lager ikke medfører væsentlige gener for så vidt angår transport, lugt, støj, støv, lys samt ammoniakpåvirkning af natur.

Det er samtidig vurderet, at husdyrbruget ved efterlevelse af de generelle regler vil opfylde Husdyrgodkendelseslovens krav om anvendelse af BAT.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen er fredag den 15. juni 2018

Ønsker du at klage over kommunens afgørelse, skal klagen sendes via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, eller via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Du logger på Klageportalen med din NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Eventuelle spørgsmål til sagen kan rettes til Team Landbrug på landbrug@svendborg.dk eller på tlf. 62 23 34 44.